PREPARE/ENRICH Nederland is een dienstverlening in samenwerking met CAB-Service Duitsland onder licentie van LifeInnovations Inc. De Nederlandse website wordt onderhouden door Stichting Relatie Plus, ingeschreven bij de KvK onder nummer 69419620.

Inhoudelijke aansprakelijkheid
De inhoud van deze pagina’s is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de inhoud, kunnen wij geen juridische verantwoordelijkheid dragen.

Aansprakelijkheid voor aangeboden links
Ons aanbod bevat een aantal links naar externe websites, op wie wij geen invloed hebben op de content van deze sites. Daarom kunnen wij ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud op deze externe sites. Voor de inhoud van deze sites is de desbetreffende facilitator, trainer of het genoemde bedrijf verantwoordelijk.

Auteursrecht

De inhoud en content op deze site gemaakt door de site-exploitanten zijn onderworpen aan auteursrecht. Kopiëren, bewerken, distributie en elke vorm van uitbuiting buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de auteur of maker. Downloads en kopieën zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud niet is gemaakt door de exploitant, het copyright van derden. Bijdragen van derden worden als zodanig gemarkeerd. Mocht u nog steeds bewust te zijn van schending van het auteursrecht, vragen wij om een hint. Na kennisgeving van overtredingen, zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen.

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.

Copyright images Shutterstock.com | pexels.com.

Privacy
Alle rechten voorbehouden: De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Zij worden niet zonder explicite toestemming aan derden verstrekt, behalve aan het bedrijf, waarmee PREPARE/ENRICH Nederland nauw samenwerkt: CAB-service Duitsland. De gebruiker kan de door hem/haar verstrekte gegevens raadplegen, wijzigen en verwijderen via de Europese website van PREPARE-ENRICH: https:www.prepare-enrich.eu

Het gebruik van deze website is in de regel zonder het ingeven van persoonlijke data mogelijk. In zoverre op deze site persoonlijke data (bijvoorbeeld, naam en emailgegevens) worden genoemd, gebeurd dat steeds op vrijwillige basis, met uitdrukkelijke toestemming van de genoemde personen. Deze data worden zonder uitdrukkelijke toestemming niet aan derden gegeven.

Graag wijzen wij u erop dat de dataoverdracht op internet (bijv. bij communicatie per email) gaten kan hebben in de beveiliging. Een waterdichte bescherming van gegevens tegen ongeoorloofde toegang door derden is helaas niet mogelijk.