Als u ons via de Contactpagina een verzoek/vraag of opmerking doet toekomen, worden uw gegevens op het aanvraagformulier inclusief de door u aldaar opgegeven contactgegevens ten behoeve van uw aanvraag en voor eventuele vervolgvragen bij ons opgeslagen.

De akkoordverklaring die u op deze formulieren kunt geven (maar niet verplicht bent te geven), heeft de volgende inhoud:

Akkoordverklaring gegevensgebruik:

for English, please scroll down!

Ik ga ermee akkoord dat mijn in het contactformulier verstrekte gegevens (verplicht in te vullen gegevens en evt. vrijwillige gegevens) door Stichting RelatiePlus als verantwoordelijke instantie worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor het versturen van informatiemateriaal per post, voor het per e-mail beantwoorden van mijn aanvraag en – indien en voor zover ik in het contactformulier expliciet daarom heb verzocht – voor het sturen van informatie per e-mail of het contact opnemen per telefoon. Alleen wanneer ik om het opnemen van contact en/of het sturen van informatiemateriaal heb verzocht, mogen mijn gegevens (verplichte en vrijwillige) voor dit doel aan de betreffende personen worden doorgegeven en door hem/haar worden verwerkt en gebruikt.

Houd rekening met het volgende: Zonder uw akkoordverklaring kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen. Daarom is moet dit veld verplicht worden aangevinkt om het formulier te kunnen verzenen.

De verwerking van de op het contactformulier ingevulde gegevens geschiedt op basis van uw instemming (Art. 6 lid 1 onder a van de VGA). U kunt uw akkoordverklaring t.a.v. de verwerking en het gebruik van uw gegevens voor de vermelde doeleinden te allen tijde herroepen. Richt uw bezwaar aan Stichting RelatiePlus, Waterstede 127, 3605 NG Maarssen, of stuur een mail naar info@relatie.plus

De door u op dit contactformulier ingevulde gegevens blijven opgeslagen tot u ons verzoekt ze te wissen, dan wel tot u uw toestemming voor het opslaan van deze gegevens intrekt.

English translation:

Contact forms

If you send us a request/question or a comment via the contact page, your data on the enquiry form including the contact data you provided there will be stored by us for the purpose of your enquiry and for any follow-up questions.

The declaration of consent that you can make on these forms (but are not obliged to give) has the following content:

Data Use Permission Statement:

I agree that my data provided in the contact form (compulsory data and, if applicable, optional data) will be collected, processed and used by the RelatiePlus Foundation as the responsible body for sending me information material by post, for answering my enquiry by e-mail and – if and when I have explicitly requested this in the contact form – for sending me information by e-mail or contacting me by telephone. Only if I have requested that contact be made and/or that information material be sent, may my data ( required and optional) be passed on to the relevant persons for this purpose and be processed and used by them.

Please note the following: Without your declaration of consent, your application cannot be processed. For this reason, this field must be ticked in order for the form to be sent.

The data entered into the contact form will be processed with your consent (Art. 6.1.a of the VGA). You may revoke your consent to the processing and use of your data for the stated purposes at any time. Please address your request/ objection to Stichting RelatiePlus, Waterstede 127, 3605 NG Maarssen, or send an e-mail to info@relatie.plus.

The data you have entered on this contact form will be stored until you ask us to delete them or until you revoke your permission for this data to be stored.